BONTÁSinfo

Bejelentéshez és tudomásulvételéhez kötött bontási munkák

A bontási munkák hatósági bejelentése és tudomásulvétele 2016 VI. 14-i hatállyal megszűnt, azok a beruházások amelyek korábban ez alá a kötelezettség alá estek, immár bejelentés nélkül elvégezhetők. A vonatkozó rendelet a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról.

A bejelentés (2016 óta nem írja elő a jogszabály)

A bejelentést az illetékes Építésfelügyeleti hatósághoz kellett megtenni a 2016. VI. 14. előtt megkezdett bontásokhoz.

Tudomásulvétel jogszerű hallgatással

A hatóság hallgatással vette tudomásul a kérelmet. Ez azt jelenti, hogy ha a 10 napos eljárási határidőn belül nem érkezett válasz a bejelentésre, a bontás jóváhagyottnak minősült.

Bontási terv szükséges

A tudomásulvételhez kötött munkákhoz szükség van bontási tervre, melyet jogosult építész tervező készíthet el
Ismerje meg a tervet
és a
Tervezés díját

Mire volt szükség a bejelentéshez

Az épületbontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételére irányuló kérelem tartalmazta az építtető nevét, megnevezését, lakcímét, szervezet esetén székhelyét, a bontási tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát, a bontandó építmény, építményrész megnevezését, rendeltetését, a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását, az építtető aláírását.

A kérelem melléklete a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. melléklet III. rész 6. pontja szerinti tervdokumentáció, elektronikus formátumban.

Mellékelni kellett továbbá az eljárási illeték befizetésének igazolását (5000 Ft), és műemléki jelentőségű terület esetén az örökségvédelmi hatóság hozzájáruló nyilatkozatát.

Befejezés

A munkálatok a bejelentést követően 15 nappal kezdhetők meg, és legfeljebb egy évig végezhetők.

Az építtetőnek a tevékenység befejezésének tényét építésfelügyeleti hatósággal írásban közölnie kell tizenöt napos határidővel. Ennek melléklete nincs.

Amennyiben a munka az ingatlan-nyilvántartásban változást eredményez, a változás átvezetéséhez jogszabályban előírt, hatályos ingatlanügyi hatósági záradékkal ellátott változási vázrajzot az OÉNY-be elektronikusan fel kell tölteni. Ha a vázrajz feltöltésére nem kerül sor, a hatóság 60 napos teljesítési határidő megjelölésével kötelezi az építtetőt a pótlásra. A változási vázrajzot csak jogosultsággal rendelkező földmérő készítheti el.

Az oldalt szerkeszti
Rimán Imre
okl. építészmérnök
Vladár Zoltán
okl. építőmérnök
Gali András
okl. építészmérnök
bontas.info © 2020 Minden jog fenntartva.